2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı Başvuruları Başladı

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

Latest News

Osmanbaba - 2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı Başvuruları Başladı
   KARACADAĞ KALKINMA AJANSI  - Osmanbaba news

2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı Başvuruları Başladı
16 Mart 2022 Çarşamba 10:47
2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı Başvuruları Başladı


TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesinin sürdürülebilir kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, yatırım ortamına yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projelerinin yönlendirilmesi amacıyla 1 Milyon TL bütçeli 2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı ilanına çıktı.
Fizibilite Desteği, kâr amacı gütmeyen kuruluşların yatırım projelerine yönelik yaptıkları fizibilitelerin desteklenmesini amaçlamaktadır. Bu destek programına, Diyarbakır-Şanlıurfa’da yer alan Valilikler, Kaymakamlıklar, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Yerel Yönetimler, Üniversiteler, Bakanlıklara bağlı Bölge Müdürlükleri, İl, İlçe Müdürlükleri ve Enstitüler, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi Siteleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Sivil Toplum Kuruluşları proje başvurusu yapabilecektir.


Başvuruların destek programının amaç ve öncelikleri kapsamına giren fizibilite çalışmalarını gerçekleştirmeye yönelik olması gerekmektedir.


2022 Yılı Fizibilite Desteği Programının öncelikleri aşağıda yer almaktadır:


TRC2 Bölgesinde stratejik imalat sanayi sektörlerine (Tekstil-hazır giyim, deri ve ilgili ürünler (ayakkabı imalatı), gıda ve mobilya) odaklanarak istihdamın ve katma değerin artırılması ve bu yolla ekonomik büyümenin hızlandırılmasını amaçlayan Stratejik İmalat Sektörlerinde Rekabetçiliğin Artırılması Sonuç Odaklı Programının aşağıda belirtilen özel amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik fizibilite çalışmaları.

Özel Amaç 1: Tekstil-Hazır giyim, gıda ve mobilya sektörlerinde verimlilik, yenilik ve katma değer artışına olanak sağlayan üretim ve ortak kullanım alanlarının geliştirilmesi,

Özel Amaç 2: Bu sektörlerde ürün çeşitliliği, ihracat ve katma değer artışının sağlanması için değer zincirlerinin geliştirilmesi,

Özel Amaç 3: Firmaların Ar-Ge, yenilik, tasarım, kurumsallaşma ve ihtisaslaşma kapasitelerinin artırılması,

Öncelik 2: Bölge illerinde beşeri sermayenin güçlendirilmesi suretiyle ekonomik ve sosyal kalkınmanın hızlandırılmasına katkı sağlamayı amaçlayan Çocuklar ve Gençler Sonuç Odaklı Programının aşağıda belirtilen özel amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik fizibilite çalışmaları.
Özel Amaç 1: Çocukların yaratıcılık, girişimcilik, spor, sanat, teknoloji ve kültür alanındaki kabiliyetlerinin artırılması, buna yönelik altyapıların ve hizmet modellerinin geliştirilmesi,

Özel Amaç 2: Gençlerin girişimcilik ve mesleki eğitim alanlarında kabiliyetlerinin artırılması suretiyle gıda, mobilya, tekstil-hazır giyim, ayakkabı imalatı ve turizm sektörleri öncelikli olmak üzere nitelikli işgücü altyapısının oluşturulması.

Öncelik 3: Bölgemizin stratejik sektörleri arasında yer alan, hızlı büyüme potansiyeline sahip, aynı zamanda hızlı istihdam artışı sağlayabilecek turizmin bölgesel ölçekte markalaşma, tanıtım ve pazarlanması ile bölgesel kalkınmanın hızlandırılmasını amaçlayan Mezopotamya Tanıtım ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programının aşağıda belirtilen özel amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik fizibilite çalışmaları.

Özel Amaç 1: Mezopotamya turizm destinasyonunun küresel ölçekte markalaşma, tanıtım ve pazarlama çalışmalarının yapılması,

Özel Amaç 2: Doğal, tarihi ve kültürel değerlerin koruma kullanma dengesi gözetilerek turizme kazandırılması,

Özel Amaç 3: Çeşitli tematik turizm rotalarının geliştirilmesi,

Özel Amaç 4: Stratejik sektörlerden kültür ve turizm sektörlerinde kurumsallaşma ve hizmet kalitesinin artırılması.

Öncelik 4: TRC2 Bölge Planı 2014-2023 ile uyumlu olmak kaydıyla SOP’lar dışında kalan ancak aciliyet taşıyan ve kritik önemi haiz Yerel Kalkınma Fırsatları olarak değerlendirilebilecek fizibilite çalışmalarını içermektedir.


Başarılı bulunan projelerin en az 20.000 TL en çok 125.000 TL destek alması ve uygulama süresinin en az 3 ay en fazla 12 ay olması öngörülmüştür.

Başvuruların KAYS üzerinden tamamlanması için son tarih olarak 31 Aralık 2022 tarihi belirlenmiş olmakla birlikte, başvurular dönemsel olarak değerlendirilecek olup başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için son tarihi beklememeleri tavsiye edilmektedir.

Similar News